Όροι διαγωνισμού και προϋποθέσεις

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού.
  Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.» η οποία εδρεύει στην Αττική (Αγίων Αναργύρων, Κορωπί)  (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/geisha_tuna/ (εφεξής το «Instagram» και ο «Λογαριασμός» αντίστοιχα), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Instagram, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο. Το Instagram χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο για την διενέργεια του Διαγωνισμού.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  i. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, διατηρούν ενεργό λογαριασμό χρήστη στο Instagram, διαθέτουν ενεργό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και έχουν ηλικία άνω των δεκαοκτώ (18) χρονών. Συμμετοχές ενδιαφερόμενων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών θα απορρίπτονται. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.
  ii. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των προσώπων αυτών.
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 1 Δεκεμβρίου του 2023 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 11 Δεκεμβρίου του 2023 στις 17.00 ηώρα (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν όσες φορές επιθυμούν, αυξάνοντας αυτόματα τις πιθανότητές τους να διεκδικήσουν το δώρο του Διαγωνισμού.
 4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 των παρόντων όρων, κατά την ορισθείσα διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα αναγραφόμενα στην δημοσίευση βήματα.i. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
  ii. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
  iii. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Instagram.
 5. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού – Αποδοχή του Δώρου
  i.  Εκ των συμμετεχόντων που έχουν ακολουθήσει τα ορθά βήματα, η ανάδειξη των συνολικά τριών (3) νικητών και τριών (3) αναπληρωματικών (κατά σειρά κατάταξης), θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 11 Δεκεμβρίου του 2023 στις 18:00. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» που έχουν ακολουθήσει τα αναγραφόμενα στη δημοσίευση βήματα, ήτοι αυτών για τις οποίες ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:1.      Ακολουθούν τις υποδείξεις και πληρούν τα χαρακτηριστικά που γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες από το Λογαριασμό,
  2.      Δεν αποτελούν, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα  της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου (π.χ. μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών),
  3.      Δεν προσβάλλουν τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνες με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού και τους παρόντες όρους συμμετοχής, και
  4.      Έχουν υποβληθεί και έχουν καταχωρηθεί στο Λογαριασμό, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

  ii. Οι νικητές που θα αναδειχθούν από την κλήρωση θα κληθούν να επιβεβαιώσουν, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ενημέρωσης, τα στοιχεία που έχουν υποβάλει για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, να αποδεχθούν το δώρο τους και να παράσχουν και επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση) με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν παράσχει, προκειμένου να τους αποσταλούν τα δώρα τους.
  iii. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο του ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή δεν παράσχει τα επιπλέον στοιχεία,  χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα προβαίνει στην ενημέρωση του πρώτου, κατά σειρά κατάταξης από την κλήρωση, αναπληρωματικού με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, αλλιώς, ομοίως, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα επί του δώρου.

 6. Δώρα
  Κάθε ένας από τους νικητές θα κερδίσει δώδεκα (12) συσκευασίες Geisha σε νερό εφεξής ως το «Δώρο».Το Δώρο παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του Δώρου ή οιουδήποτε εξ αυτών ούτε και φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη υλική ή ηθική ζημία νικητών εξ αιτίας ή εξ αφορμής της χρήσης του Δώρου. Ρητά σημειώνεται ότι, οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του Δώρου.

  Το Δώρο είναι προσωπικό και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

  Τα ακριβή χαρακτηριστικά του Δώρου, εναπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια και ελεύθερη επιλογή της Διοργανώτριας.

 7. Ενημέρωση για την κατακύρωση
  Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το όνομα χρήστη στο Instagram, θα ανακοινωθούν στο Λογαριασμό, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση των στοιχείων τους και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και μη θίγουσα καθ΄οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.
 8. Ευθύνη
  i. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.
  ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του Δώρου στους νικητές του Διαγωνισμού. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.|
  iii. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
  iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου συμμετέχοντα στο Λογαριασμό. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο Λογαριασμό, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.
  v. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  vi. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτού, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
  vii. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
 9. Δημοσιότητα
  Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
  https://www.geisha.gr/
 10. Προσωπικά Δεδομένα
  i. H Διοργανώτρια, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού και υπό τους ανωτέρω όρους, θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων: όνομα χρήστη στο Instagram.
  Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους – προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές. Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το Δώρο στους νικητές, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των νικητών: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση. Για την παραλαβή του Δώρου απαραίτητη είναι η επίδειξη ταυτότητας.
  ii. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών έχουν πέραν της εταιρίας που διατηρεί την πλατφόρμα του Instagram μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας (Διαφημιστική- «Felines Agency», η οποία παρέχει τεχνική υποστήριξη για την πραγματοποίηση της κλήρωσης) που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού και παράδοση του Δώρου.Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού.
  Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρίες ταχυμεταφοράς (για τα στοιχεία των νικητών) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή / και για το σκοπό της παράδοσης του Δώρου στους νικητές.
  iii. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων δεν λαμβάνει χώρα από την Διοργανώτρια, παρά μόνο από το Instagram στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα του Διαγωνισμού, για τις οποίες το Instagram εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους στο Instagram.
  iv. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και για έναν επιπλέον (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται.
  v. Ειδικά ως προς τα δεδομένα των νικητών, το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνό τους, θα διατηρούνται για έξι (6) έτη, για λόγους συμμόρφωσης με την φορολογική νομοθεσία.
  vi. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ώστε, κατόπιν αιτήματός τους, αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
  vii. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.grOpens in New Tab).
 11. Τροποποίηση Όρων
  Η Διοργανώτρια δύναται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Λογαριασμού ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
  Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας 4.

YOU MIGHT ALSO LIKE More From Author